ایرسا صنعت آران

خدمات

بازرسی

خلاصه

بازرسی

 شرکت ایرسا صنعت آران، آمادگی ارائه خدمات بازرسی و نظـارت مستقیم بر تجهیزات و قطعات ساخت داخل و خارج و مطابقت آنها با مشخصات و نقشه‌های فنی و استانداردهای مورد نظر و انجام آزمایشات از مصالح مصرفی ساخت کالا برای حصول اطمینان از كیفیت آن ها را دارد.