ایرسا صنعت آران

خدمات

بررسی فنی - اقتصادی

خلاصه

بررسی فنی - اقتصادی

پـیـش از اجرای هر طرح، انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتـصادی (Feasibility Study) جهت اطمینان سرمایه گذار نسبت به اقتصادی بودن طرح ضروری است. این مطالعات طیف وسیعی از فعالیت ها را در بر می گیرد، که در بخش فنی شامل بررسی بازار محصول، مكان یابی محل اجرای طرح، انتخاب فرآیند مناسب، تعیین ماشین آلات مورد نیاز، تعیین نوع و میزان مواد مصـرفی، ارائه جانمایی اولیه طرح و چیدمان ماشین آلات، تهیه برنامه زمانبندی اجرای طرح و تدوین نمودار سازمانی جهت دوران بهره برداری می باشد. در بخش اقتصادی مواردی شامل هزینه های ثابت سرمایه گذاری، میزان سرمایه ثابت، سرمایه در گردش مورد نیاز، درآمد پس از تولید، هزینه های تولید و نقــدینگی سال‌های تــولید در محدوده عمر مفید طرح محاسبه می­گردند و معیارهای اقتصادی طرح مانند نرخ بازده داخلی ســرمایه گذاری (IRR)، نرخ ساده بازگشت سـرمایه گذاری (ROI)، دوره بازگشت سرمایه (PBP)، ارزش فعلی خالص طرح (NPV)، نقطـه سربه سری (B.E.P) از آنالیز اقتصادی طرح اسـتخراج می‌گردند و نهایتاً نمودار آنالیز حساسیت (Sensitivity Analysis) برای تمام عوامل كلیدی تاثیر گذار در سود و زیان كارخانه بدست می‌آید.