ایرسا صنعت آران

پروژه

بررسی و امکان سنجی خرید معدن مس

شرکت ایرسا صنعت آران به عنوان مشاور بررسی و مطالعات انتخاب معدن مس به منظور ارائه خدمات امکانسنجی و مشاوره به گروه عظام، انتخاب گردید. طی این فرآیند، بالغ بر 20 حوزه معدنی مورد بررسی قرار گرفت. خدمات ارائه شده شامل مشاوره مهندسی، بازدید میدانی، مدیریت جلسات و کشف قیمت و نهایتا منجر به انتخاب معدن متناسب با بودجه و نیازمندی کارفرما گردید.