ایرسا صنعت آران

اعضای هیئت مدیره

حسین دهقان نیری

حسین دهقان نیری

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین دهقان نیری فارغ التحصیل رشته مهندسی برق