ایرسا صنعت آران

خدمات

برگزاری مناقصه

خلاصه

برگزاری مناقصه

مهارت و آمادگی برگزاری و انجام کلیه مراحل مناقصه در کلیه حوزه ها اعم از طراحی و مهندسی، اجرا (ساختمانی، نصب و راه اندازی ماشین آلات)، خرید تكنولوژی، خدمات مهندسی و خرید تجهیزات بصورت مجزا یا بصورت طرح و اجرا (EPC) و در قالب مناقصات خصوصی یا عمومی به شرح ذیل:

  • تدوين متن دعوتنامه و دستورالعمل شرکت در مناقصه
  • تهيه پيش نويس قرارداد
  • برگزاري مناقصه و پاسخ به پرسش ها
    • ارزيابي پيشنهادهاي فني/ مالي و ارائه گزارش به كارفرما
    • شرکت در جلسات مذاكره فني، قراردادي و مالي تا عقد قرارداد