ایرسا صنعت آران

خدمات

تامین تجهیزات

خلاصه

تامین تجهیزات

 این شرکت آمادگی ارائه خدمات خرید یا سفارش ساخت کالا از داخل یا خارج بر اساس مشخصات و نیازهای كارفرما شامل كلیه مسئولیت های فرآیند ساخت، انتخاب مواد، بازرسی و كنترل كیفیت، بسته بندی و حمل تا كارگاه كارفرما و نصب و آزمایش تجهیزات را دارد.